Kiedy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć do niego wniosek o braku dostępności. W sytuacji, kiedy jednostka nadal, pomimo złożenia pisma, nie zapewnia dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, może złożyć do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Pismo może złożyć także przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład rodzic. We wniosku trzeba wykazać interes faktyczny, czyli to, że osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usług świadczonych przez dany podmiot (np. zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie itp.). Szczegółowe informacje o postępowaniu skargowym można znaleźć w informatorze przygotowanym przez PFRON udostępnionym na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/

Wniosek powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,
informację, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.
Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dostępności. Jeżeli wymaga to więcej czasu, jednostka może wydłużyć realizację wniosku do 2 miesięcy, jednak musi o tym powiadomić osobę, która złożyła wniosek. Gdy bariera będzie niemożliwa do usunięcia, podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę. Wówczas konieczne jest zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego (np. zmiana sposobu organizacji pracy, pomoc innej osoby itp.).

Formularz wniosku znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Pismo można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Skarga na brak dostępności

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności, pomimo złożenia wniosku, wtedy można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Skarga powinna zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
  • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • sposób kontaktu ze skarżącym.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku. Jeżeli osoba skarżąca załączy do skargi wcześniej złożony wniosek o zapewnienie dostępności, wystarczy, że w skardze wskaże dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe. Skarga powinna zostać rozpatrzona możliwie jak najszybciej.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która:

nakazuje podmiotowi publicznemu zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych − nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo
zwalnia podmiot publiczny z zapewnienia dostępności.

Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji, gdy skarga jest bezprzedmiotowa, czyli na przykład nie było podstaw do wniesienia skargi.

Formularz skargi znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10 numer wewnętrzny 4 oraz na stronie internetowej poświęconej dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.

 

Źródło: PFRON