Komu przysługuje ulga?

- osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji,

- osobom niewidomym z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

- przewodnikom osób niewidomych.

Jakiej wysokości są to ulgi?

93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych.

i 37% - przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi (PKP) oraz autobusami (PKS) w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej  - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (zgodnie z zasadami ogólnymi).

95% ulgi przysługuje przewodnikom osób niewidomych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego na podstawie biletów jednorazowych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Jaki dokument trzeba posiadać, by skorzystać z ulgi?

Warunkiem korzystania z uprawnienia jest posiadanie jednego z poniżej wymienionych dokumentów, który stwierdza inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:

  1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do II grupy inwalidów,
  2. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  3. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów,
  4. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  5. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  6. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów,
  7. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  8. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu narządu wzroku lub oznaczona symbolem "04-O", wystawiona przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

Źródło: https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/transport-i-ulgi-w-przejazdach/niewidomi-i-ociemniali