31 marca br. prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej także rozwiązania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. To m.in. zmienione zasady przedłużania orzeczeń, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców czy zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Szczegółowe zapisy dotyczące wsparcia przewidzianego dla środowiska osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców znajdą Państwo poniżej.

Nowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  • upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Mogą być one wydawane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Orzeczenie o: częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

–  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Do okresu kolejnych 14 dni nie jest wliczany dotychczas wykorzystany okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki, lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Wparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywności Zawodowej będą mogły ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom. Wniosek o rekompensatę należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Świadczenie będzie wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem lub przestojem w ich działalności.

Dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Tarcza antykryzysowa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł (wcześniej było to 1800 zł) w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł (do tej pory 1125 zł) w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby: niewidome, z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł (wzrosło o 600 zł) w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł (zwiększyło się o 300 zł) w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje także częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Nowy program PFRON

Według zapisów ustawy prezes Zarządu PFRON może dokonać przesunięć w planie finansowym Funduszu. W ten sposób ma zwiększyć się budżet nowego programu pomocy skierowanego do osób niepełnosprawnych, realizowanego we współpracy z samorządami. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów domowej opieki osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu. Pieniądze otrzymają też samorządy powiatowe, które w okresie walki z pandemią zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Dobre wiadomości dla pracodawców. Nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.

Organizacje pozarządowe, mimo obecnych trudności w realizacji umów, część zaplanowanych w tym czasie projektów będą mogły zrealizować później. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Źródło: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Grafika: www.gov.pl