Kiedy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć do niego wniosek o braku dostępności. W sytuacji, kiedy jednostka nadal, pomimo złożenia pisma, nie zapewnia dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, może złożyć do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Pismo może złożyć także przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład rodzic. We wniosku trzeba wykazać interes faktyczny, czyli to, że osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usług świadczonych przez dany podmiot (np. zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie itp.). Szczegółowe informacje o postępowaniu skargowym można znaleźć w informatorze przygotowanym przez PFRON udostępnionym na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/

Wniosek powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,
informację, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.
Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dostępności. Jeżeli wymaga to więcej czasu, jednostka może wydłużyć realizację wniosku do 2 miesięcy, jednak musi o tym powiadomić osobę, która złożyła wniosek. Gdy bariera będzie niemożliwa do usunięcia, podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę. Wówczas konieczne jest zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego (np. zmiana sposobu organizacji pracy, pomoc innej osoby itp.).

Formularz wniosku znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Pismo można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Skarga na brak dostępności

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności, pomimo złożenia wniosku, wtedy można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Skarga powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
 • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • sposób kontaktu ze skarżącym.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku. Jeżeli osoba skarżąca załączy do skargi wcześniej złożony wniosek o zapewnienie dostępności, wystarczy, że w skardze wskaże dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe. Skarga powinna zostać rozpatrzona możliwie jak najszybciej.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która:

nakazuje podmiotowi publicznemu zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych − nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo
zwalnia podmiot publiczny z zapewnienia dostępności.

Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji, gdy skarga jest bezprzedmiotowa, czyli na przykład nie było podstaw do wniesienia skargi.

Formularz skargi znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10 numer wewnętrzny 4 oraz na stronie internetowej poświęconej dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.

 

Źródło: PFRON

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” zaprasza na bezpłatne szkolenia 13-dniowe. Wystarczy wysłać zgłoszenie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym. Uczestnicy nauczą się poruszać się przy pomocy białej laski i korzystać z nowych technologii, a także wiele innych, potrzebnych czynności.

W ramach 13-dniowego szkolenia odbędą się zajęcia z: orientacji przestrzennej, samoobsługi, czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Będzie również prezentacja i dobór pomocy tyflotechnicznych i optycznych, a także poradnictwo prawne i społeczne. Szkolenie jest bezpłatne. Osoby zgłaszające się na turnusy powinny posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkolenie i rehabilitacja dofinansowana jest z funduszy PFRON.

Dodatkowo, dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowo oferowane są szkolenia celowane z możliwością wyboru konkretnych zajęć usprawniających. Tu wystarczy zgłoszenie i zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia są do pobrania na stronie: http://oris.org.pl/index.php/main/index/4 pod pozycją 2 (szkolenie marszałkowskie) i 18 (szkolenie podstawowe 13 dniowe).

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się dzwoniąc pod numer tel. 52 34 15 228.

Źródło: ORiS „Homer”

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły zaprasza na spotkanie poświęcone „Wielozmysłowemu Słownikowi Sztuki”. Wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, edukatorów, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematem dostępności sztuk wizualnych.

„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” to narzędzie, które przybliża sztukę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku, pobudza wyobraźnię, a także pozwala odkryć dzieła artystów.

Spotkanie odbędzie się 13 października br. o godz. 11.00–14.30 (ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa 00-369).

Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez stronę: formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są w załączniku.

Harmonogram spotkania (otwiera się w nowej karcie)

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tychach organizuje XIV konkurs „Czytam i piszę brajlem”. Jest on skierowany do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Do udziału w konkursie uprawnieni są członkowie Związku zamieszkujący na terenie działania Okręgu Śląskiego. 

Główne cele konkursu to: doskonalenie umiejętności posługiwania się pismem punktowym, popularyzacja pisma punktowego wśród osób niewidomych, a także stwarzanie motywacji do podejmowania nauki brajla.

Uczestnicy zobowiązani są do napisania pracy konkursowej systemem pisma punktowego na wybrany przez siebie poniżej proponowany temat:

 • Moje propozycje do wykorzystania w organizacji kolejnych edycji konkursu „Czytam i piszę brajlem”,
 • Moje lato 2022.

Objętość pracy konkursowej powinna liczyć co najmniej od dwóch do czterech stron karty brajlowskiej, z zastosowaniem w miarę potrzeb: znaków interpunkcyjnych, matematycznych, brajlowskich, oraz nieobowiązkowo wykorzystanie skrótów brajlowskich I stopnia.

Przygotowane i podpisane prace konkursowe (zgodnie z regulaminem) należy dostarczyć do biura Koła PZN (ul. Budowlanych 19, 43-100 Tychy), podając adres zamieszkania i nr tel. do dn. 14 października br.

Prace konkursowe zostaną ocenione do 25 października br. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 października br. Do oceny prac organizator powołuje trzyosobowe jury, którego werdykt końcowy jest ostateczny. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Punktacja:

 • Za przystąpienie do konkursu jury przyznaje 10 pkt.,
 • Za interesujące i staranne sporządzenie pracy jury przyznaje 3–10 pkt.,
 • Za pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu jury przyznaje 1–7 pkt.,
 • Za każdy błąd ortograficzny i interpunkcyjny odejmuje się 1 pkt.,
 • Za każdy błąd brajlowski odejmuje się 2 pkt.,
 • Za błąd w zakresie zapisu znaków matematycznych i jednostek fizycznych odejmuje się 1 pkt.,
 • Za prawidłowe zastosowanie w pracy skrótów brajlowskich I stopnia jury przyznaje 5 pkt.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 513 499 282 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.
Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.

Prowadzone w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują między innymi:

technologie asystujące/kompensacyjne,
zasady projektowania uniwersalnego,
komercjalizację rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania,
działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Do udziału w projekcie Dostępny przedsiębiorca zapraszamy również przedsiębiorców, działających w obszarze projektowania i świadczenia usług, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Beneficjentami projektu mogą zostać między innymi:

producenci sprzętu komputerowego,
terminali płatniczych,
czytników książek elektronicznych.

Zapraszamy dostawców usług łączności elektronicznej, cyfrowych, towarzyszących transportowi pasażerskiemu czy bankowości detalicznej.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Zyskując wiedzę z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego Państwa przedsiębiorstwo przyczyni się do zwiększenia obecności na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach.

Udział w szkoleniu z dostępności przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców Państwa produktów i ułatwi dostęp do środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej odbędzie się w terminach w formie on-line:

22.09.2022 – 23.09.2022 w godz. 9:00 – 14:00
05.09.2022 – 06.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej odbędzie się w terminach w formie on-line:

12.10.2022 – 13.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00
19.10.2022 – 20.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 12 350 66 04.

Poniżej ulotka dotycząca szkolenia (Otwiera się w nowej karcie)

Ulotka Dostępny Przedsiębiorca