Szpitale wznawiają przyjmowanie pacjentów na planowane zabiegi przy zachowaniu ostrego reżimu sanitarnego. Na oddział kierowane są osoby, które nie mają podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Szpitale w obliczu pandemii, od połowy marca, przyjmowały chorych jedynie na operacje ratujące życie. Wstrzymano natomiast przyjmowanie pacjentów na planowane zabiegi – kardiologiczne, onkologiczne, okulistyczne, ortopedyczne i inne. Przez ten czas znacznie powiększyła się liczba oczekujących na wybrane procedury medyczne. W związku z powrotem do stanu nowej normalności część szpitali wznowiła przyjmowanie pacjentów. I tak jest m.in. w szpitalach klinicznych we Wrocławiu, Rzeszowie, Opolu i Białymstoku.

Pacjenci mają być przyjmowani do szpitali z zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego tak, aby nie doszło do zakażenia pozostałych chorych i lekarzy. Rejestracja będzie odbywać się w specjalnym namiocie przed placówką, a medycy dokonujący przyjęcia będą ubrani w środki ochrony osobistej ̶ kombinezony, maski, rękawiczki. Ze zgłaszającym się zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad epidemiologiczny i mierzona będzie temperatura. W zależności od wskazań medycznych będzie przeprowadzany test na koronawirusa. Na wynik pacjenci będą czekać w specjalnie izolowanych pokojach. Kiedy wynik testu okaże się negatywny, chory będzie kierowany do oddziału szpitalnego na operację. W przypadku, kiedy wynik będzie pozytywny, wtedy osoba zostanie skierowana do izolacji domowej albo szpitala zakaźnego, jednoimiennego w zależności od stanu zdrowia.

Z osobami oczekującymi na planowany zabieg będzie się kontaktować sekretarka medyczna i informować o terminie procedury. Po wyjściu ze szpitala pacjenci przez 14 dni powinni pozostawać w domu ze względu na obniżoną odporność i większe ryzyko zakażenia koronawirusem. Szacuje się, że rozładowanie kolejek pacjentów będzie trwać przez kilka miesięcy.

31 marca br. prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej także rozwiązania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. To m.in. zmienione zasady przedłużania orzeczeń, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców czy zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Szczegółowe zapisy dotyczące wsparcia przewidzianego dla środowiska osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców znajdą Państwo poniżej.

Nowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  • upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Mogą być one wydawane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Orzeczenie o: częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

–  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Do okresu kolejnych 14 dni nie jest wliczany dotychczas wykorzystany okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki, lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Wparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywności Zawodowej będą mogły ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom. Wniosek o rekompensatę należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Świadczenie będzie wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem lub przestojem w ich działalności.

Dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Tarcza antykryzysowa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł (wcześniej było to 1800 zł) w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł (do tej pory 1125 zł) w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby: niewidome, z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł (wzrosło o 600 zł) w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł (zwiększyło się o 300 zł) w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje także częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Nowy program PFRON

Według zapisów ustawy prezes Zarządu PFRON może dokonać przesunięć w planie finansowym Funduszu. W ten sposób ma zwiększyć się budżet nowego programu pomocy skierowanego do osób niepełnosprawnych, realizowanego we współpracy z samorządami. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów domowej opieki osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu. Pieniądze otrzymają też samorządy powiatowe, które w okresie walki z pandemią zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Dobre wiadomości dla pracodawców. Nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.

Organizacje pozarządowe, mimo obecnych trudności w realizacji umów, część zaplanowanych w tym czasie projektów będą mogły zrealizować później. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Źródło: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Grafika: www.gov.pl

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące na oprowadzanie po wystawie rzeźb Karola Wójciaka pt. „Heródek”. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 23 lutego 2020 r., w Domu Esterki przy ul. Krakowskiej 46. Wstęp wolny.

Muzeum wznawia cykl „Rzeczy i ludzie”. To tematyczne spotkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku − młodzieży i dorosłych. Pierwszym z nich jest oprowadzanie po wystawie czasowej prezentującej twórczość Karola Wójciaka zwanego Heródkiem.

Artysta był rzeźbiarzem samoukiem. Mieszkał w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Tworzył proste w formie rzeźby, przedstawiające przede wszystkim postacie świętych i aniołów. Dlaczego rzeźby Heródka nazywane były przez lipniczan „gnotkami”? Kim jest tajemniczy Święty Wołgan? I jak może brzmieć muzyka „z serca i wyobraźni”, którą Heródek grywał na wyrzeźbionych przez siebie skrzypcach? O tym wszystkim opowie kustosz Grzegorz Graff.

Kiedy: niedziela, 23 lutego 2020, w godzinach 16.00-17.30
Gdzie: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Dom Esterki, ul. Krakowska 46
Zgłoszenia mailowo lub telefonicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 430 18 27.

Z żalem informujemy, że po długiej chorobie odszedł od nas pan Sławomir Jeżowski, sportowiec, działacz, pracownik Polskiego Związku Niewidomych.

Pan Sławomir Jeżowski był prezesem Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących „Syrenka”, należał do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących – CROSS. Osiągał imponujące wyniki sportowe, był zaangażowany w krzewienie sportu w środowisku osób z dysfunkcją wzroku. Przebiegł 43 maratony, wszystkie największe w Europie. Jego pasją były: biegi, kolarstwo, kajaki, taniec towarzyski i triathlon. Odszedł wspaniały człowiek, nasz kolega. Będzie nam go brakowało.


Nabożeństwo żałobne śp. Sławomira odbędzie się 21.02.2020 r. o godz. 13.00 w Parafii św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

W budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim zamontowano 14 znaczników Totupoint. Ułatwią one poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym po urzędzie. Na razie system jest testowany. Jeśli się sprawdzi, miasto wprowadzi to rozwiązanie w innych budynkach urzędu.

Czujniki rozmieszczono w najczęściej uczęszczanych miejscach: przy wejściach, windach, reprezentacyjnych salach i przy części toalet. Znaczniki Totupoint są powiązane z aplikacją, którą każdy może zainstalować na swoim smartfonie. Kiedy jej użytkownik zbliża się do miejsca, w którym znajduje się znacznik, urządzenie informuje o swoim położeniu, wysyłając komunikat głosowy.

– Przed zamontowaniem czujników skonsultowaliśmy ten pomysł ze środowiskiem osób z dysfunkcjami wzroku – mówi Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami. – Opinie na temat systemu były bardzo pozytywne.

Urząd miasta to nie jedyne miejsce w Poznaniu, w którym zamontowano czujniki Totupoint. Rozmieszczono je również na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego, Dziecińca pod Słońcem, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych czy spółki Brajl Punkt.

Urząd Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Oprac. na podstawie www.poznan.pl